Privacyverklaring DHC

Als je gebruik maakt van de website doetinchemsehockeyclub.nl en/of App of je bent Lid van DHC, maar ook als je bij ons op de vereniging komt kennismaken of als gast team komt spelen of DHC bezoekt worden er persoonsgegevens van je verzameld. 
Als je lid bent van onze vereniging delen wij je gegevens uiteraard standaard met de KNHB. Maar ook als je niet lid bij ons bent en hier komt hockeyen of coachen verwerken wij jouw gegevens onder verantwoordelijkheid van de KNHB via het wedstrijdformulier en bijvoorbeeld bij straffen als gele of rode kaarten. Hiervoor verwijzen we je naar het privacy reglement van de KNHB waar je via je vereniging lid bent. 
Voor onze eigen gegevensverwerking maken wij zoals de meeste hockeyverenigingen gebruik van LISA ( www.lisa-is.nl ). In deze verklaring staat welke gegevens we van je verzamelen en hoe we daar mee omgaan. DHC kan alleen functioneren door te communiceren met de Leden. Door Lid te zijn ga je dan ook akkoord met het ontvangen van berichten van DHC via de door DHC gekozen kanalen. 
We raden je aan deze verklaring goed door te lezen. 
Door Lid van DHC te zijn of te worden en/of gebruik te maken van de website www.doetinchemsehockeyclub.nl en/of de App en/of MijnDHC verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je vinden op autoriteitspersoonsgegevens.nl . 

1. Begrippen In deze verklaring wordt verstaan onder: 
1.1. DHC: de vereniging Doetinchemse Hockey Club gevestigd te Doetinchem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40121637; 
1.2. App, de verzameling van officieel door het DHC bestuur aangewezen applicaties om de ledenadministratie en hockey gerelateerde activiteiten te verzorgen; 
1.3. Website, de verzameling van officieel door het DHC bestuur ingezette communicatiemiddelen zoals de website van DHC met nieuwsbrief, www.doetinchemsehockeyclub.nl en overige sociale netwerken waarop DHC een profiel heeft, waaronder Facebook, YouTube, Instagram en Twitter; 
1.4. Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, geboortedatum, (e-mail)adres, telefoonnummer(s), bankrekening, machtiging, gegevens ouders/verzorgers, lidnummer, team, foto, teamfoto, jaar van inschrijving, gedrag, straffen, blessures / beperkingen, speelniveau, eerdere teams en hockeyvaardigheden, zijn allemaal voorbeelden van Persoonsgegevens; 
1.5. Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een Persoonsgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van Persoonsgegevens. 
1.6. Lid, zoals omschreven in de Statuten van DHC. Het betreft degene die zich via de Website en/of App inschrijft als Lid. Een Lid beschikt over geautoriseerde toegang (persoonlijk account, bestaande uit een unieke combinatie van lidnummer en wachtwoord); 
1.7. Vrijwilliger, is degene die via de Website en/of App als zodanig bekend is gesteld en beschikt over geautoriseerde toegang. Tot deze groep kunnen ook eventueel inhuurkrachten behoren; 
1.8. Bezoeker, is degene die van de Website en/of App gebruik maakt, en zeer beperkte mogelijkheden heeft om Content te Verwerken. Een Bezoeker beschikt niet over geautoriseerde toegang; 
1.9. Beheerder, is een persoon die door het DHC bestuur is geautoriseerd om Persoonsgegevens te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan Website en/of App; 
1.10. Gebruiker, iedere willekeurige gebruiker van de Website en/of de App. Een Gebruiker kan zijn: Lid, Vrijwilliger of Bezoeker; 

2. Algemeen 
2.1. De hockeyvereniging DHC is verantwoordelijk voor het verwerken van Persoonsgegevens van haar Gebruikers. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. 
2.2. Door de Website en/of App van DHC te gebruiken, al dan niet door het inschrijven als Lid gaat een Gebruiker en/of Lid akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. 
2.3. Indien een Gebruiker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website en/of App niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven dan wel uit te laten schrijven als Lid van DHC. 

3. Verwerking van Persoonsgegevens 
3.1. DHC verwerkt persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven en rechtmatig doel: 
a. om een gerechtvaardigd belang te dienen 
b. met de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene; 
c. voor uitvoeren van een contract met een betrokkene; of 
d. het voldoen aan een wettelijke plicht. 
3.2. Alleen Beheerders kunnen Persoonsgegevens binnen Website en/of App Verwerken. 
3.3. Gebruikers kunnen Persoonsgegevens alleen inzien en/of gebruiken. Welke Persoonsgegevens een specifieke Gebruiker kan inzien hangt af van zijn/haar functie binnen de vereniging DHC. 
3.4. Een Lid kan de eigen Persoonsgegevens in beperkte zin verwerken. Dit betreft het invullen van gegevens tijdens de inschrijving bij DHC en het eventueel wijzigen van eigen Persoonsgegevens (b.v. adres, telefoonnummer, e-mail). 
3.5. DHC verzamelt Persoonsgegevens van haar Gebruikers die via de Website en/of App Persoonsgegevens verstrekken aan DHC in het kader van een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of de inschrijving als Lid. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen: 
a. Bij een bezoek aan de Website of bij gebruik van de App slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’); 
b. Voor een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt DHC de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (zoals naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e- mailadres); 
c. Om zich in te schrijven als Lid via de Website en/of App en hierbij door DHC ondersteund te worden, dient een Lid: 
1. verplicht diens volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, (geheime) telefoonnummer, e-mailadres te verstrekken; 
2. verplicht diens financie¨le gegevens, waaronder rekeningnummer, te verstrekken. 3. indien minderjarig verplicht de gegevens van ouders/verzorgers te verstrekken en is toestemming van de ouders/verzorgers vereist 
3.6 De verstrekte Persoonsgegevens worden door DHC uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze Persoonsgegevens zijn verzameld. 
3.7 DHC kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van DHC die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via [email protected]

4. Beeldrecht 
4.1 Tijdens de trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij DHC wordt regelmatig beeldmateriaal vastgelegd van acties en sfeerbeelden waarop leden van DHC, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/ of App dan wel andere sociale media van DHC verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid betreft geen algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop Gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van Leden en bezoekers kunnen worden opgenomen op Website en/of App dan wel andere sociale media van DHC. 
4.2 Voor uw en onze veiligheid is er met toestemming van de Ledenvergadering van DHC video camera toezicht op het terrein en in het clubhuis van DHC. Deze beelden zijn slechts toegankelijk voor een door het Bestuur van DHC aangewezen functionaris en kunnen eventueel aan politie en justitie overhandigd worden, anders zullen deze na 2 weken worden gewist. 

5. Melding 
5.1 Voor het verwerken van Persoonsgegevens is DHC vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het College bescherming Persoonsgegevens conform het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
5.2 Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee vervalt de onder 5.1 bedoelde meldplicht. 

6. Doorgifte aan derden 
6.1 DHC heeft voor de in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden enkele verwerkers ingeschakeld, onder andere de KNHB en Lisa Ledeninformatiesysteem, met wie DHC overeenkomsten heeft gesloten die erop toezien dat verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. 
6.2 Voor het overige zal DHC de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet met derden (bv. sponsoren) delen, tenzij: 
a. Door het Lid uitdrukkelijk toestemming is gegeven; 
b. Dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van DHC in het belang van haar Gebruikers is. 

7. Cookies 
7.1 DHC kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website en/of App op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat Persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. 
7.2 Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website c.q. van de App werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. 

8. Google Analytics 
8.1 Lisa-is, de aanbieder van de DHC website en App, maakt voor optimalisatie van de website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc.. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken. 
8.2 Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken, om rapporten over de Website- en App-activiteit op te stellen voor DHC en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website- en App-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. DHC is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. 

9. Sociale netwerken 
9.1 Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook van Facebook, Inc., Twitter van Twitter, Inc. en YouTube van YouTube LLC ("sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. DHC heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de Persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 
9.2 De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens. DHC is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. 

10. Links naar en cookies op websites van derden 
10.1 Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. DHC is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met Persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden. 

11. Inzage en correctie 
11.1 De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar verzamelde Persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te (laten) passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. De Gebruiker kan de eigen Persoonsgegevens zelf inzien en verwerken via zijn/haar persoonlijk account op ‘Mijn DHC’, bereikbaar via de Website. Daarnaast kan de Gebruiker een verzoek tot inzage doen via [email protected] 

12. Bewaartermijn 
12.1. DHC bewaart bezoekgegevens en Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, tenzij DHC op grond van wettelijke bepalingen verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren. Dit houdt het volgende in: 
a. De bewaartermijn van Persoonsgegevens bedraagt twee jaar geteld gerekend vanaf einde lidmaatschap; 
b. De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat bedraagt zeven jaar; 
c. Indien gegevens t.b.v. statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden opgeschort. Hieronder worden onder andere gerekend persoonsgegevens van oud bestuursleden, leden van verdienste, ereleden, samenstelling van teams of commissies met prestaties van historisch belang, persoonsgegevens voor zover in notulen van ledenvergaderingen vermeld. Hierbij dienen gegevens eventueel geanonimiseerd te worden. 
12.2. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud-leden te benaderen, heeft DHC graag de mogelijkheid om geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij bee¨indiging van het lidmaatschap zal dan ook worden gevraagd om akkoord te geven op het aanhouden van door Gebruiker aangeleverde Persoonsgegevens. 

13. Beveiliging 
13.1. DHC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: 
a. opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, en 
b. toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk door wachtwoord beveiligd account. Ondanks dat DHC alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van Persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer. 

14. Wijzigingen 
14.1 DHC houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Gebruikers dienen deze verklaring regelmatig te controleren. Gebruik van de Website en/of de App geeft aan dat de Gebruiker akkoord gaat met de (gewijzigde) Privacyverklaring van DHC. 

15. Contact 
15.1 Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van de Privacyverklaring kan contact worden opgenomen met DHC via [email protected]